top of page
7.png
*VILKÅR & BETINGELSER!*

1. Avtalen

 

Ved booking online, telefon, skriftlige meldinger som ( sms, messenger, E-mail) regnes som men bindende avtale da kunden vil få en skriftlig bekreftelse på avtale ( timeavtale, kurs, og aktivitets kvelder) umiddelbart når navnet blir lagt inn i online booking system.  Er det mangler eller feil, må kunden si i fra om dette 24 timer før ved timbestilling og før oppsatt påmeldingsfrist for kurs og aktiviter.

2. Partene

 

Selger: Org.nr: 917637806 mva

Maria Meisfjord

Lillevannsveien 65 E, 0788 Oslo

Tlf.920 10 351

Synskmaria@gmail.com

3. Pris

 

Alle priser er inkl. MVA

4. Avtaleinngåelse

 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

 

Det er forhåndsbetaling for alle telefon/online tjenester, depositum for kurs.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kunden har mottatt tjeneste for bestilt tid i booking kalender. 

7. Risikoen for varen

 

Risikoen for tjenesten går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått tjeneste levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

 

Timebestilling:

Angerett/kansellering/flytting av time må skje 24 time før avtale.  Dette må skje skriftlig på melding

For sent flytting/ kansellering av time eller ikke oppmøte, må timen betales i sin helhet.

Kunden vil få hele innbetalt beløp refundert umiddelbart ved mottakelse av melding om angrerett, så lenge angreretten benyttes i henholdt til angerett/kansellering/flytting av time må skje 24 time før avtale regel.

 

Kurs:

*Vilkår og betingelser ved avmelding*

500 kr depositum/ bindende påmelding.

Depositum vil ikke bli refundert ved avmelding.

Refundering ved avmelding:

Avmelding må skje senest angitt dato( påmeldingsfrist) for å få kursavgift refundert

utenom depositum. Ved kansellering/avbrytelse av påbegynt kurs vil ikke gi refundering.

Avmelding etter angitt dato blir du fakturert for hele kursavgift.

Ikke fremmøte vil du bli fakturert for hele kursavgift.

Blir kurset avlyst vil du få hele innbetalt kurs avgift refundert umiddelbart.

 

Det vil bli tatt en avgjørelse om kurset blir gjennomført / avlyst de datoene.

Jeg kan kun baser min avgjørelse om kurset er gjennomførbart på de som har meldt seg på med depositum og ikke på andre henvendelser.

Blir kurset utsatt/avlyst vil alle få refundert hele innbetalt kursavgift umiddelbart.

Hele kursavgiften må innbetales til den dato.

Avbestilling av aktivitets kvelder ( Meditasjon & Mediumskap):

Ingen angrerett eller refundering/flytting da dette blir ansett som billett salg, hvor det vil være muligheter for kjøp av plass helt til kveldene starter.  Ingen påmeldingsfrist/ depositum

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Bestilt tid:

Får jeg ikke tak i deg  til bestilt tid, må du dessverre ta det på eget ansvar når det gjelder tiden du har bestilt.

Jeg trenger den avsatt tiden (30 min) mellom timene for klargjøring av arbeidsrom - omstille meg til neste kunde.

 

Oppfyllelse/ Heve

 

Skulle jeg bli forhindret til å infri timeavtale/kurs/aktivitetskvelder p.g.a sykdom, eller andre hindringer, vil kunden få refundert beløp umiddeltabart.  Kunden vil få full frihet til å booke ny time og melde seg på senere kurs/aktiviteter.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Kunde frasier seg rettigheter ved reklamasjon ved urimelige forventinger av tjenester.  Kunden er selv pliktig til å lese og respektere selgers etiske regler. Samt å sette seg inn i hva tjenestene en kjøper innebærer.

*Etikk*

Synsk reading

 

 • Når jeg arbeider som klarynt kan jeg feiltolke informasjon jeg får, derfor er det viktig at du kjenner på hva som blir riktig for deg.

 • Jeg kan lese deg og dine relasjoner. Andre mennesker må selv få velge om de vil bli lest. 

 • Jeg vil ikke bruke mitt klarsyn til å utlevere deg eller andre.

 • Jeg bruker aldri klarsynet til å advare eller skremme. 

       Jeg har full taushetsplikt

 • Under 18 år må ha med ledsager

 • Jeg kommer aldri med advarsler om farer eller sier noe angående helse som kan dukke opp

 • Dette blir en dialog sammen med deg

 • Du selv styrer valgene dine, jeg ser potensielle muligheter

 • Jeg har full taushetsplikt

 • Jeg vil anbefale deg videre om jeg ikke kan hjelpe

 • Jeg gir aldri diagnoser eller medisinske råd

 • Du kan si nei til et besøk fra den andre siden, du ikke ønsker

 • Jeg vil koble meg på deg, og se om det er noen fremtidige potensielle muligheter.  når jeg sier "potensielle". betyr ikke nødvendigvis at du ønsker vedkommende jeg ser de er positiv til deg.  Om du velger å være åpen for muligheten ( han/hun) er valget ditt. 

 • Jeg kan ikke trylle frem fremtidige partnere eller andre ønsker.  

 

Healing:

 

 • Jeg stiller ingen diagnoser eller gir medisinske råd.

 • Ingen kan garantere tilfriskning

 • Om jeg føler jeg ikke kan hjelpe deg, vil jeg anbefale deg til å søke annen hjelp

 • Jeg vil aldri prøve å styre deg, du må ta dine egne valg

 • Enkelte skader kan etter behandling oppleves midligtidlig forverring før smerter og symptomer forsvinner

 • Jeg har full taushetsplikt​

 • Under 18 år må ha med ledsager

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

 

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page